• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wydarzenie wskrzeszenia Łazarza pokazuje nam, jak życie duchowe może się zmieniać. Widać to na przykładzie sióstr Marty i Marii. Przypomnijmy sobie epizod z wizytą Pana Jezusa w domu Marty z Ewangelii św. Łukasza. Tam Pan Jezus pochwalił Marię za jej wsłuchanie się w Jego naukę, a Martę lekko zganił za zajmowanie się rzeczami w owej chwili niepotrzebnymi. Śmierć Łazarza wstrząsnęła siostrami i role niejako się odwróciły. Teraz to Marta wybiega naprzeciw Jezusa, wyznaje Mu swój żal, ale również wiarę w Jego mesjańskie posłannictwo. Maria początkowo siedzi w domu, a gdy przybywa, to wyraża tylko swój żal. Jest w tym lekcja, że jedno zwycięstwo duchowe nie oznacza duchowej dojrzałości i że trzeba być ciągle gotowym na nowe wyzwania.
Dlaczego Pan Jezus zapłakał? Tradycyjnie tłumaczy się Jego płacz smutkiem z powodu śmierci przyjaciela. Pan Jezus jednak w Ewangelii powiedział wyraźnie, że cieszy się, że Go nie było przy śmierci Łazarza, bo dzięki temu może dokonać znaku, w którym objawi się Chwała Boża. Skąd zatem płacz? Pan Jezus zapłakał na widok załamanej Marii i płaczącego tłumu Żydów. Być może był to płacz wynikający z wiedzy, iż pomimo Jego Męki i Zmartwychwstania, niektórzy ludzie w Niego nie uwierzą. Tak było w przypadku Judasza i arcykapłanów Kajfasza i Annasza. Ludzka nieczułość jest tym, co dogłębnie smuci Jezusa.…

Dyspensa

Radom, 27 marca 2020 r.
Dyspensa
W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi we Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku oraz decyzją zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 24 marca 2020 roku –
udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej
wiernym Diecezji Radomskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie. Dyspensa obowiązuje do odwołania stanu epidemii.
Wszystkich, którzy korzystają z dyspensy zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła i uczestnictwa – szczególnie rodzinnego – we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję i internet.
Wszystkich Was, Drodzy Siostry i Bracia, proszę o modlitwę w intencji Ojczyzny i Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a w szczególny sposób w intencji ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, pracowników laboratoriów, przychodni i aptek; w intencji salowych, wolontariuszy, pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zaangażowanych w leczenie i ochronę naszego życia i zdrowia. Proszę także o modlitwę w intencji chorych i zmarłych z powodu epidemii.
X Henryk Tomasik
Biskup Radomski

AKT ZAWIERZENIA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

AKT ZAWIERZENIA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA I CHORYCH
Z PROŚBĄ O USTANIE PANDEMII
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość,
z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu,
dokonany przez św. Jana Pawła II.
Do Ciebie z pokorą wołamy! Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa.
Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni,
a zdrowi chronieni przed zakażeniem.
Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę,
a zmarłych przyjmij do swego domu w niebie.
Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,
aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem,
który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.
Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat,
aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą,
zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata
i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Janie Pawle, módl się za nami.
św. Faustyno, módl się za nami
św. Janie Boży, módl się za nami.
św. Kamilu de Lellis, módl się za nami.
św. Joanno Beretto Molla, módl się za nami.
św. Józefie Moscati, módl się za nami.
bł. Hanno Chrzanowska, módl się za nami.
św. Rochu, módl się za nami.
św. Sebastianie, módl się za nami. Amen.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Czwarta Niedziela nazywana jest od pierwszego słowa antyfony na wejście Niedzielą Radości (laetare). Radowanie się w Wielkim Poście może wydawać się dziwne, a jednak Kościół w tę wyjątkową niedzielę do niej zachęca. Św. Paweł pisze: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”. Na półmetku Wielkiego Postu mamy cieszyć się ze świadomości, że pokuta i umartwienie to tylko środki do celu, że prowadzą nas one ku oczyszczeniu. …

KOMUNIKAT BISKUPA RADOMSKIEGO


W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,
nawiązując do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatów
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu –
1. Udzielam wszystkim Kapłanom, na czas Wielkiego Postu, prawa
celebrowania w niedziele czwartej Mszy Świętej, aby „aby jednorazowo
w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do
wytycznych służb sanitarnych” (Komunikat Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, 10 marca 2020 roku). Zachęcam do
wykorzystania tzw. “dolnej świątyni” (tam, gdzie taka istnieje).
2. Przypominam o możliwości skorzystania z dyspensy od obecności na
niedzielnej Mszy świętej i uczestnictwie w niej za pomocą mediów. W
załączniku zamieszczamy pismo z Sekretariatu Episkopatu Polski wraz z
wykazem transmisji ogólnopolskich. Prosimy, w miarę możliwości, o
umieszczenie wykazu w gablotach parafialnych na terenie kościelnym
oraz opublikowanie na stronach internetowych parafii.
Radio Plus Radom i TV Dami transmituje Msze święte z katedry
Opieki NMP w Radomiu w każdą niedzielę o godz. 12.30. Ponadto
Radio Plus Radom transmituje Msze św. w dni powszednie o godz. 6.00.
Msze św. transmitowane są również poprzez internet z sanktuariów w
Skarżysku-Kamiennej o godzinie 20.15 ( www.ostrobramska.pl ) i w
Wysokim Kole o godzinie 9.00 ( www.wysokiekolo.pl ).
3. Możliwe jest inne organizowanie niedzielnego porządku Mszy świętych.
Zachęcam Księży do roztropnych rozwiązań stosownie do warunków
parafii.
4. Zachęcam do spełnienia prośby Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu wyrażonej w Komunikacie z dnia 13 marca 2020 roku:
„Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o
godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec
w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również
służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę
nawrócenia”.
5. Zachęcam do tego, aby nasze świątynie były otwarte dla wiernych,
którzy pragną trwać na modlitwie. Wskazana jest informacja dotycząca
obecności kapłana w konfesjonale.
6. Usilnie proszę Czcigodnych Księży o przestrzeganie zasad higieny rąk
szczególnie przed udzielaniem Komunii Świętej. Puryfikacji palców
przed udzielaniem oraz po udzielaniu Komunii Świętej dokonujemy na
zasadzie „lavabo”.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POST

MT 17, 1 – 8

Góra Tabor to Góra Przemienienia.
Pan Jezus zaprasza nas wraz z uczniami na wysoką górę, by ukazać nam swoje Bóstwo. Kiedy możemy zobaczyć te wspaniałe rzeczy, które przygotowuje nam Bóg?  Tylko wtedy, gdy skorzystamy z Jego zaproszenia  do własnej przemiany. Czas jest bardzo stosowny. Wielki Post nam to umożliwia. Każdego dnia możemy spotkać Pana, który do nas mówi, uzdrawia nas z naszych grzechów, przychodzi w osobie bliźniego lub w głosie naszego sumienia. Poddajmy się Panu, by nasze życie nabrało nowych wymiarów.…